Shaikh Rashid bin Saeed Stadium (Ajman Stadium)

United Arab Emirates